Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strategický plán obce odsouhlasený 15.11.2011

Strategický plán rozvoje obce Malíkovice Strategický plán rozvoje obce Malíkovice a jejich částí Čanovice a Hvězda na období 2011 – 2015 Schváleno zastupitelstvem obce Malíkovice dne 15. 11. 2011 Obsah : 1. Úvod 2.Historie obce, kulturní památky, zajímavosti 2.1.Současnost obce – stav zastavěné části 2.1.1.Infrastruktura obce 2.1.2.Demografické poměry 2.1.3.Cestovní ruch 2.1.4.Stav a počet nemovitostí obce 2.1.5.Možnosti rozpočtu obce 2.1.6.Sportovní infrastruktura obce 2.1.7.Občanské vybavení 3. Tvorba strategického plánu 4. SWOT analýza 5.Prioritní oblasti, cíle a opatření – a jednotlivé akce 6.Zdroje pro financování 7.Projekty 8.Kontrola plnění akcí 9.Závěr 1. ÚVOD Vážení spoluobčané, tímto dokumentem deklarujeme zájem samosprávy na zodpovědném růstu obce Malíkovice a jejich částí Čanovice a Hvězda kde vymezujeme konkrétně priority a směry rozvoje naší obce do budoucnosti. Naše obec nezažívá nijak zvláště velký přírůstek počtu obyvatel, ale je třeba tento růst posunout dopředu a rovněž i počítat s tím, že k možnému nárůstu a zájmu o život na vesnici může v dohledné době dojít, aniž bychom tomu nějak pomáhali. Zvládnout zajištění potřebných služeb pro stávající i nové spoluobčany a nastavit koncepci rozvoje obce je nanejvýš vhodné, je to rovněž žádoucí a u ostatních moderních obcí zcela běžné. Strategický plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU a jiných vyhlašovaných grantů jednotlivými institucemi. Strategický plán rozvoje obce také podporuje komunikaci s veřejností a drobnými podnikateli tím, že pomáhá překonat odpor ke změnám a informuje o nových příležitostech a záměrech obce. Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení slabých stránek a ohrožení obce. Naší snahou je zajistit pro obec maximální možné využití příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní dotace a granty. V případě naší obce je také účelné a možné zapojení kapitálu soukromého sektoru, který má podobně jako obec zájem na atraktivitě obce. V naší obci se budeme soustředit na dokončení zajištění vody a zbývající kanalizace pro všechny občany, dále zkvalitnění komunikací i chodníků včetně dostupných služeb pro občany. Zvýšení zájmu o turistiku v obci a jeho okolí, včetně neustálého zkvalitňování života a kulturního vyžití občanů v obci. Tyto priority zajistí důstojný rozvoj a růst naší obce a umožní nám se v budoucnu orientovat na budování dalšího nadstandardního zázemí, patřícího k aktivnímu životu a bydlení na vesnici. Potřeba a charakter strategického plánu Strategický plán rozvoje obce Malíkovice je základním krátkodobým, střednědobým, ale i dlouhodobým programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje obce. Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz definuje cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními prostředky rozpočtu obce včetně účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU. Metodika zpracování Strategický plán rozvoje Malíkovic byl připraven ve spolupráci zastupitelstva a občanů obce zainteresovaných v jednotlivých oblastech a majících zájem na rozvoj samosprávy. V první řadě došlo k definování výchozího stavu obce (profilu). Byl zhodnocen současný stav a vymezeny základní závěry a trendy vývoje v posledních letech. Následně bylo voleno klasické zmapování příležitostí rozvoje obce, jejího ohrožení, silných i slabých stránek (SWOT analýza). Na základě zjištěných skutečností byly stanoveny konkrétní oblasti strategických cílů směřujících k realizaci vize. Strategické cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti obce a jsou klíčové pro zpracovávání akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu realizace celé strategie a může se i v rámci hodnocení plnění neustále zlepšovat a případně měnit i k lepšímu. 2. Historie obce, kulturní památky, zajímavosti Ves se již dříve nazývala Malíkovice. Žila zde větev rodu Jun z Družce o čemž jsou dochované neúplné útržky rodokmenu a poznámky archeologické kommisse při České Akademii Císaře Františka Josefa o pohřebišti vsi pohanské. Malkovice bývaly zvláštním statkem a někdejší TVRZ (vedená jako památka) byla původištěm rodu z něhož se r.1248 připomíná Sulislav z Malkovic a ještě dříve r.1219 Přibyslav z Malkovic. Na nejvyšším místě ve dvoře Malkovickém stojí sýpka a při ní obydlí hospodářského správce, oboje do rohu postavené. Při obou staveních jsou staré a pěkně přitesané venýře, z nichž každý se skládá z 21 tesaných pískových kamenů. Tyto venýře jsou jediným zbytkem bývalé tvrze nasvědčujícím XVI. století. TVRZ byla prodána roku 1594 Gotthardovi Floriánovi Ždárskému ze Žďáru na Červeném Újezdci a Jenči za 10. 000 kop grošů českých, který ji prodal roku 1599 za 38 000 kop panu Jaroslavu Bořitovi z Martinic. Zvláštností bylo i pěstování chmele, který však ukončil současný majitel v 90 letech minulého století. Farní kostel Všech svatých byl již roku 1384 farním, později patřil jako filiální ke Smečnu. Roku 1787 zřízena zde lokálie. V roce 1826 prodělal velikých změn. Prodloužena byla totiž kostelní loď o více než jednu třetinu, čímž vzniklo po každé straně na místě dřívějšího jednoho, po dvou oknech. Ku čtverhrannému presbytéři, který měl tři okna, přistavěna byla na sever sakristie v téže velikosti a východní okno presbyteře bylo zazděno. Dle všeho se zdá , že tehdejší kostelík byl postaven na podvalech románské rotundy. Hlavní oltář je nový , rovněž i obraz Všech svatých od Petra Maixnera z roku 1878. Pod kazatelnou stojí cínová křtitelnice na třech nohách prohnutých, lvím nohám podobných, rozšiřující se na torzo s dívčí hlavou, které jsou rukovětí k přenášení nádoby. Na víku stojí soška Jana Křtitele a obruba je zdobena ornamentem s nimž se vine nápis „Léta 1830 se jmény zhotovitelů, mj. i příspěvek Císaře pána Františka I. Ve vížce kostela jsou dva menší zvony jejichž nápisy jsou latinsky psané s letopočty 1774 a druhý z roku 1824. Matriky počínají roku 1755. Ke kostelíku vedou kamenné schody (v současné době zanedbané) a jsou rovněž s kostelem Všech Svatých vedeny jako kulturní památka. Nedaleko kostela se také nachází památník obětem 1. Světové války. 2.1.Současnost obce Obec Malíkovice spadá do okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Slaný. Obec Malíkovice se rozkládá asi třináct kilometrů severozápadně od Kladna a osm kilometrů západně od města Slaný. Trvalý pobyt na území této menší vesnice má nahlášeno asi 370 obyvatel. Malíkovice se dále dělí na tři části, konkrétně to jsou: Čanovice, Hvězda a Malíkovice. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště, patřící TJ Sokol. Dále bychom v obci našli knihovnu na Hvězdě i v Malíkovicích, kostel a hřbitov. Z další občanské vybavenosti je zde Poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat kanalizaci i veřejný vodovod které jsou zbudovány teprve nedávno. V části Hvězda, která má cca 70 domů a 140 obyvatel trvale žijících, dosud kanalizace zbudována není. Je rozpracovaná dokumentace, zatím v podobě plánu a před vydáním stavebního povolení. Realizace bude následovat pokud obec získá potřebnou dotaci a počítá se i se získáním financí od svazku obcí Jerimalitus. Obec Malíkovice leží v průměrné výšce 345 metrů nad mořem. Rozkládá se na území klimatického regionu č.4 tj. mírně teplý, suchý, s průměrnou roční teplotou 7-8,5 stupňů C a s průměrným ročním úhrnem srážek 450 – 550 mm. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1349. Celková katastrální plocha obce je 625 ha, z toho orná půda zabírá 62 %. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. V katastru obce jsou ovocné sady. Zajímavostí je, že se v obci pěstoval kromě jiného i chmel, který v současné době je již minulostí. Od sídla Hvězda se až k západním hranicím obce rozprostírá „Hlinská stráň“ – významný krajinný prvek spadající do přírodního parku Džbán. Do tohoto parku zasahují dvě třetiny katastru obce ( kromě východní části). Rovněž jsou zde vymezeny dvě lokality soustavy „Natura 2000“- evropsky významná lokalita – Červené dolíky a Malíkovská stráň, která je součástí nadregionálního biokoridoru a biocentra RBC 1506 . Základni informace o obci Malíkovice: Počet obyvatel: 370 - v produktivním věku: 250 Průměrný věk obyvatel: 41 let Katastrální výměra: 625 ha 2.1.1. Infrastruktura obce Obcí Malíkovice v části Hvězda prochází silnice I/16 (ŘSD) ze Slaného směrem na Řevničov a dále na Karlovy Vary. V této lokalitě je doprava masivní a značně hlučná, devastující komunikaci. Dále obcí prochází okresní silnice z Drnku směrem od Kladna a Nového Strašecí, která pokračuje na Hvězdu či na Řisuty, a dále do Slaného (obce s přenesenou působností). Autobusová doprava je dosti značně omezena, komunikace nejsou v nejlepším stavu, z větší části nejsou vybudovány odpovídající chodníky, takže místní komunikace vyžadují rekonstrukci a modernizaci. Dešťová voda při větších deštích proudí po komunikacích, což na vzhledu obci nepřidává a je tedy nutná i rekonstrukce dešťové kanalizace. Obecní cesty jsou vyznačeny územním plánem, ne však všechny jsou dobře průchodné, některé jsou již naprosto zarostlé. Nově je vybudována vodovodní infrastruktura, která není již z větší části v majetku obce a kanalizace, která dosud je majetkem svazku obcí Jerimalitus. Není, jak již bylo zmíněno vybudována kanalizace na Hvězdě, která je v současné době v rozpracované podobě dokumentace před stavebním povolením a žádostí o dotaci. 2.1.2. Demografické poměry Počet obyvatel je v poslední době stabilní a pohybuje se kolem 370 trvale bydlících občanů. Je zde samozřejmě i část rekreačně žijících občanů a zahrádkářů, kteří se zde pohybují zejména v letních měsících a o školních prázdninách. Většina obyvatel je v důchodovém věku, mládež je zde zastoupena asi 20 %. Obec má potenciál ke zvyšování počtu obyvatel. Územní plán je ve finální podobě a je předpoklad, že bude do konce roku 2011 schválen. Územní plán má dostatek vytypovaných pozemků pro výstavbu rodinných domků i s možností návaznosti infrastruktury. Není však zatím zajištěna kapacita ČOV ve Studeněvsi, kam odpadní vody kanalizace směřují. Případné zájemce zde odrazuje stav dopravní obslužnosti, možnosti kulturního a sportovního vyžití, včetně toho, že není v obci obchodní síť, restaurace, ale i jiné služby jsou na nízké úrovni. Pokud by se však naplnily plochy vymezené územním plánem, mohla by obec v budoucnu pojmout až 500 obyvatel, což by mohlo dosáhnout výše populačního vrcholu z roku 1921, kde bylo sečteno 734 obyvatel. 2.1.3. Cestovní ruch Obec Malíkovice leží v malebné krajině, zasazená mezi Hlinskou strání a Husovou strání zvanou též Malíkovská stráň. Protéká zde Červený potok, do kterého se vlévá Černý potok. Prameny obou potoků jsou na katastrálním území Malíkovic. Oba malé toky se vlévají do Řisutského potoka, který pokračuje dále ke Slanému a ústí do Bakovského potoka, který je přítokem Vltavy. V obci je kaprový rybník (majetek obce), kde je možné provozovat rybářský sport. Rybník je však nutno revitalizovat, odbahnit, což již dlouhá léta nebylo prováděno a je to znát i na návštěvnosti či zájmu turistů zejména v letních měsících. Kolem obce je dosti i čilý cyklistický ruch. Od Mšece jsou jako cyklostezky využívány polní a lesní cesty, přestože nejsou ideální a pravidelně udržované. V obci je dosti rozsáhlá chatařská oblast - zahrádkářská kolonie (26 chatek), která přivádí do obce většinou občany z Kladna. Je zde zaznamenán čilý návštěvnický ruch v období houbařském období. V části obce Hvězda je restaurace Karlův Dvůr. Je jediným pohostinským subjektem v této lokalitě s poměrně dobrou návštěvností díky dobrému umístění v obci. Podobná aktivita schází v Malíkovicích. 2.1.4. Stav a počet nemovitostí obce Obec Malíkovice vlastní obecní úřad v Malíkovicích, který čeká rekonstrukce jednotlivých částí, výměna oken v patře budovy. V této budově je umístěn Poštovní úřad, knihovna, úřadovna OÚ s nevyhovujícím archivem a sociálním zařízením, v přízemí je garáž s dílnou, kde je umístěna hasičská technika a technika pro údržbu obce. V patře je poněkud v horším stavu a málo využívaný sál a bytová jednotka, která je v dlouhodobé rekonstrukci. U obecního úřadu se nachází vodní nádrž původně zřejmě sloužící k protipožárním účelům, v současné době je zde sběr neusměrněné dešťové vody, tekoucí od Sádku a ostatních okolních domů v horní části návsi. Na Hvězdě je dosti zanedbaný a zchátralý kulturní dům ( bývalý OÚ ) kde je rovněž nevyužitá „hasičárna“. Budova, ve které je obchod není v dobrém stavu a provoz není rentabilní. Dále je zde vodní protipožární nádrž, která již neslouží k původnímu záměru. „Kaplička“ na Hvězdě sice stojí na obecním pozemku, ale nemá majitele. Je nutná legalizace do majetku obce na katastru nemovitostí, což v podstatě probíhá v současné době.. Již zmiňovaný rybník v Malíkovicích je v majetku obce, ale je pronajatý Rybářskému svazu – MO Slaný. Není zcela uspokojivě obhospodařován, je nutné již zmiňované vyčištění- odbahnění. Obec má ve společné správě s církví místní hřbitov, kde není okrasou rozpadající se hřbitovní zeď z jižní strany. Obec má vybudovaná dětská hřiště jak na Hvězdě, tak v Malíkovicích, která byla realizována v roce 2006. Jiná sportovní zařízení nejsou v majetku obce, přesto jsou v územním plánu vytypovaná místa pro jejich realizaci. Obec vlastní cca 6 ha pozemků, které jsou pronajaty zemědělskému subjektu Agře Řisuty se sídlem v Ledcích a rovněž jako zahrádky či záhumenky občanům obce na pozemcích obce v části Hvězda i v Malíkovicích. Koncepce rozvoje obce sleduje především vymezení nových ploch bydlení a realizaci výstavby rodinných domků v rámci tzv.“ ploch bydlení venkovského charakteru“. Výstavba je plánována především v části Hvězda při silnici I/16 vzhledem k výhodnější poloze. V územní rezervě se předpokládá možný obchvat obce Hvězda, který podstatně může zlepšit komfort bydlení v dané lokalitě. V případě zbývající části Malíkovic se spíše předpokládá stabilizace současného stavu zástavby. 2.1.5. Možnosti rozpočtu obce Obec má dosti omezené finanční prostředky. Přitom je ale nezbytné život v naší obci neustále vylepšovat, což přímo souvisí se zkvalitňováním životních podmínek, se stavem jednotlivých lokalit, zkvalitňováním služeb a s možnostmi obce jako celku. Je třeba stanovit priority, které budou pro obyvatele naší obce největším přínosem. Rozpočet je limitován finančními prostředky, přidělovanými FÚ na základě zákona o daních a jejich rozdělováním dle počtu občanů. Je možné na každou akci žádat dotace, dle vypsání z jednotlivých fondů, dotace však nemusejí být přiděleny. Rozpočet, se kterým obec hospodaří nepřesahuje ročně částku cca 3,5 milionu. Jestliže odečteme nutné výdaje, můžeme při šetření na každém kroku ročně využít na prospěšnou věc cca do 1 mil korun. S možnou dotací je pak možné něco vybudovat pro obec. Šetřením je i přístup obyvatel k nově pořízeným, ale i ke stávajícím předmětům denní potřeby, jako jsou čekárny, dětská hřiště, budovy, osvětlení a.j., která je třeba neznehodnocovat špatným přístupem, ne- li vandalismem. 2.1.6. Sportovní infrastruktura obce V obci Malíkovice je v současné době jedno hřiště TJ Sokol, které slouží pro hraní volejbalu anebo nohejbalu. Dále pak jsou zde dvě dětská hřiště v Malíkovicích a na Hvězdě, která je nutno ještě zabezpečit živým plotem. Jiná sportoviště zde nejsou pomineme – li možnost hraní stolního tenisu v kulturním domě na Hvězdě či v Sokolovně TJ Sokol, kde ještě mohou cvičit malé skupinky aerobik, či jiná individuální cvičení. Územním plánem jsou typována místa kde by se mohl nějaký účelový sportovní komplex vybudovat v dalších letech. Jedná se o areály obecního úřadu jak na Hvězdě, tak v Malíkovicích, které jsou vymezeny v ÚP. Rovněž je možné i ve zmiňované Sokolovně rozšířit možnosti sportování. 2.1.7. Občanské vybavení Současná úroveň občanské vybavenosti neodpovídá potřebám obce a jejich občanům. V obci není školní výuka ani předškolní výchova zajištěna, místní děti dojíždějí do základních škol ve Slaném, Tuřanech, Mšeci, Smečně, Stochově nebo v Kačici a do mateřské školky v Jedomělicích. Základní i vyšší lékařské služby jsou místním obyvatelům poskytovány ve Slaném nebo v Kladně. Obchodní síť je vskutku minimální, zastoupena mini prodejnami se smíšeným zbožím v Malíkovicích i na Hvězdě. Restaurace jak již bylo zmíněno je provozována na Hvězdě, ubytování není v obci zajištěno. V prostorách bývalého JZD. vedle objektu bývalé tvrze je v provozu vývařovna jídel, která zajišťuje rozvoz teplých obědů místním lidem i okolním obcím. Dále je zde provozováno zahradnictví BERCHA a rovněž menší podnikatelský subjekt zabývající se výrobou a zabudováváním bazénů. 3. Tvorba strategického plánu Zpracování strategického plánu rozvoje obce představuje rozhodování o tom jaké problémy budou prostřednictvím tohoto plánu řešeny. Strategický plán rozvoje je výsledkem programů jednotlivých volebních sdružení kandidujících v opakovaných volbách do zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce vzniklé po opakovaných volbách se ujednotilo na projektech v tomto plánu uvedených, které bude prosazovat při jejich realizaci i operativním posuzování priorit. Strategický plán obce Malíkovice je koncipován jako krátkodobý a střednědobý rozvojový dokument i s dlouhodobým výhledem řešení formulující rozvojové aktivity v letech 2011 až 2020. Podoba plánu rozvoje pokrývá období let 2011 až 2020. Jeho podoba není konečná, projekty v něm uvedené budou upřesňovány na základě potřeb vzniklých v následujících letech. Projekty budou realizovány v rozsahu reálně přidělených dotací a finančních možností obce Malíkovice. Není rovněž vyloučeno doplňování strategického plánu o další nutné projekty, jejichž realizace se v budoucnu ukáže jako nezbytná. Rovněž i občané, anebo příští zastupitelstvo na základě nových poznatků a vzniklých situací posoudí priority a rozhodnou o navýšení projektů či provedení jejich změn. Strategický plán rozvoje obce je zpracováván v souladu se záměry nového Územního plánu obce a je v tomto duchu i koncipován. 4. SWOT analýza Analýza silných a slabých stránek je standardní metodou strategického řízení subjektu (firmy, obecního úřadu apod.). Vychází z rozpoznání vnitřních slabých a silných stránek i z rozpoznání vnějších příležitostí a hrozeb. Dále pak z vytvoření strategie vedoucí k optimálnímu rozložení minimalizace slabých stránek a účinku hrozeb a z maximalizace silných stránek a využití příležitostí. Základní myšlenka vychází z rozdělení vnitřních faktorů na silné a slabé stránky a z rozdělení vnějších faktorů na příležitosti a hrozby. Metoda má své opodstatnění z následujících důvodů : • Je obecně známá , informace o situaci v organizaci členěná podle SWOT nebudí rozpaky • Není příliš náročná na čas spojený se sběrem dat od managementu i občanů ( vyhodnocení provádí obvykle poradenský tým ) • Statičnost metody se překoná tím, že se zpracuje analýza na dvě až tři období • Posuzuje vnitřní faktory rozdělené na silné a slabé a vnější faktory rozdělené na hrozby a příležitosti Silné stránky Slabé stránky  Obec položená v atraktivní krajině  Blízkost turisticky atraktivních míst  Dostupnost do spádových obcí (měst)  Nově zpracovaný Územní plán obce  Vodovodní řád ve všech částech obce  Kanalizace v obci kromě Hvězdy  Zpracovaná dokumentace kanalizace Hvězda  Zpracovaná dokumentace pro revitalizaci rybníka v Malíkovicích  Možnosti připojení k internetu  Zkušenosti s realizací projektů a veřejnými zakázkami  Tradice kulturních a společenských akcí - využití  Jednotnost, připravenost na jednání, sebereflexe  Kvalita zpevňování režimu ve všech oblastech /šetření  Existence ploch v majetku OÚ k možné výstavbě sportovišť,zlepšení občanské vybavenosti  Špatný stav komunikací  Absence chodníků ve všech částech  Absence školských a předškolních zařízení - slabý vliv na výchovu mládeže  Slabá dopravní obslužnost  Slabší obchodní síť  Nedostatečné sportovní a kulturní zázemí  Vysoká tranzitní přeprava / Hvězda  Málo rekreačních možností  Malá ubytovací kapacita  Nevýrazné podnikání trvale žijících občanů  Demografické složení obyvatel  Zvládání činností, informovanost  Práce z výstupy kontrolních činností  Neplnění schválených RP ( rozpočet)  Nezájem občanů o dění v obci  Absence zdravotnické péče v obci  Nedostatečný odpadový systém/ bioodpad, černé skládky Příležitosti Hrozby  Rekonstrukce místních komunikací  Výstavba chodníků  Výstavba rodinných domů- získání zejména mladší generace  Využití nemovitostí v majetku obce  Získání zpět nemovitostí k využití pro občany ( obchod, kulturní dům )  Výstavba cyklostezek, rozhledna  Podpora cestovního ruchu  Využívání dotačních titulů  Revitalizací rybníka získat zvýšení sportovního vyžití a odpočinku občanů  Zavádění nových aktivit ve všech oblastech  Upevňování postavení a vážnosti představitelů obce  Nastavení strategie, priority řešení  Výstavba- vytvoření multifunkčního kulturního centra a sportovišť  Získání mládeže k zapojení do dění v obci  Zvyšování zatížení dopravou  Nepříznivý vliv vzrůstající kriminality  Převládající vyšší věkově starší generace - stárnoucí obyvatelstvo  Nezískání dostatku grantových finančních prostředků a tím neuskutečnění plánovaných akcí  Chátrání nevyužívaných objektů – nečinnost odpovědných orgánů  Hospodářská krize  Předpoklad snižování financí obcím  Trvalé stížnosti a nezájem občanů o dění v obci  Nespokojenost a nezájem občanů při vytváření prostředí v obci, dlouhodobá špatná informovanost a šíření fám  Ztráta důvěry, odpadání sympatizantů  Zkreslování situací a skutečností  Byrokracie ve státní správě  Nezájem mládeže o dění v obci  Nevraživost mezi samotnými občany K dosažení cílů je potřeba zahrnout a získat pokud možno co nejširší základnu občanů a k tomu zaměřit i činnost zastupitelů a ostatních sdružení v obci. K tomuto je potřeba především a kromě jiného mít neustále na paměti : • Přístup k novým poznatkům, vzdělávání a dotahování věcí do zdárného konce • Aktivní řízení- zjednodušení administrativy • Převádění zbývajících reserv • Upevňování povědomí činnosti u občanů • Odpovědnost jednotlivců • Společenský život, kulturní a sportovní setkávání • Analýza stavu – hodnocení průběhu a stavu jednotlivých akcí 5. Prioritní cíle, oblasti a opatření /akce / krátkodobé a střednědobé, trvalé, a dlouhodobé / • Cílem opatření u jednotlivých oblastí a akcí je rozvoj atraktivity venkova a zlepšení kvality života na vesnici • Podpora ekonomických aktivit občanů obce • Rozvoj turistického ruchu v obci • Zlepšení vzhledu obce • Obnova kulturních památek a cenných historických objektů • Obnova kulturních , sportovních a společenských tradic • Zaměření se na činnost mládeže, seniorů i ostatních skupin občanů 5.1. Zlepšení technické, a vodohospodářské infrastruktury Akce 5.1.1 Rekonstrukce a oprava komunikace I/16 ( ve spolupráci s ŘSD Akce 5.1.2. Rekonstrukce a výstavba místních komunikací Akce 5.1.3. Rekonstrukce a výstavba chodníků Akce 5.1.4. Výstavba kanalizace Hvězda Akce 5.1.5. Obnovení a rekonstrukce dešťové kanalizace v obci ve všech jejich částech, revitalizace rybníka na návsi v Malíkovicích Akce 5.1.6. Zajištění zkvalitnění dopravního značení a přechodů přes komunikace Na Hvězdě i v Malíkovicích a Čanovicích Akce 5.1.7. Zkvalitnění provozu na komunikacích zajištěním radaru pro měření rychlosti, nebo jiný způsob řešení Akce 5.1.8. Revitalizace Červeného potoka (o šířce 10m z každé strany) Akce 5.1.9. Revitalizace Černého potoka (o šířce 10m z každé strany) Akce 5.1.10. Vybudování pěší komunikace zpřístupňující vzdálenou zastávku autobusu východně Hvězda, včetně zasávky Akce 5.1.11. Oprava hřbitovní zdi- hřbitov Malíkovice Akce 5.1.12. Oprava můstku v Malíkovicích u Berchů – Černý potok Akce 5.1.13 Dokončení obecní cesty směrem k rybníku a nájezd ze silnice v Malíkovicích Akce 5.1.14 Zpracování dokumentace a úprava zastávky – výstup /u Vávrů, totéž zastávka oproti původní na Hvězdě, včetně přechodů Akce 5.1.15 Úprava stávajících chodníků na Hvězdě, vzhledem k průchodnosti / tůje, jalovce atd Akce 5.1.16 Opravy kanalizačních deklů na stávající dešťové kanalizaci, zejména na Hvězdě z hlediska bezpečnosti, dešťovka-ulička Akce 5.1.17 Zabezpečení rozhlasu pro informování občanů na Hvězdě Akce 5.1.18 Zajištění trvalé pozornosti ze strany ŘSD na průtočnost vody pod mostkem silnice na konci Hvězdy směrem na Jedomělice Akce 5.1.19 Rekonstrukce osvětlení v obci 5.2. Zlepšení občanské vybavenosti Akce 5.2.1. Rekonstrukce budovy – kulturní dům Hvězda Akce 5.2.2. Rekonstrukce OÚ Malíkovice / výměna oken 1.patro, knihovna + drobné opravy zdiva vně i uvnitř budovy Akce 5.2.3. Oprava a úprava schodiště a vchodu obchodu - Hvězda Akce 5.2.4. Úprava míst pro kontejnery na odpad Malíkovice i Hvězda, umístění kontejnerů na BIO – odpad a „putujícího kontejneru“ s elektro odpadem Akce 5.2.5. Dokončení vodovodních řádů– přivedení vodovodu do dalších lokalit obce/samoty atd Akce 5.2.6. Postupné získávání objektů k obnově ztracených nemovitostí pro využití a k rozvoji obchodní sítě i služeb, pohostinství, ubytování, zdravotnictví a jiné, například odpovídající archiv pro OÚ aj., /škola v Malíkovicích, bývalý obchod Jednoty/ 5.3. Podpora podnikání a cestovního ruchu Akce 5.3.1. Zlepšení spolupráce obce a podnikatelů, využití pro akce v obci Akce 5.3.2. Zlepšení informovanosti návštěvníků v terénu, informační tabule, popřípadě názvy ulic, úřední desky Akce 5.3.3. Revitalizace rybníka, jeho smysluplné využívání občany obce, udržování stavu konkrétním nájemcem, důsledná kontrola ze strany pronajímatele (OÚ) Akce 5.3.4. Podpora využití rozvoje ubytovacích služeb Akce 5.3.5. Využití kulturních a společenských (sportovních ) akcí pro rozvoj cestovního ruchu v obci /kulturní památky-tvrz,kostel se schody Akce 5.3.6. Výhledově zajistit kvalitnější obchodní zázemí Akce 5.3.7. Podpora a pomoc při opravách a úpravách kulturních památek obce a zvláštností /kostel, schody ke kostelu, kaplička, aj Akce 5.3.8. Zpracování návrhu a výstavba cyklostezek, dokumentace a zřízení rozhledny na Hvězdě Akce 5.3.8. Legalizace kapličky na Hvězdě, vnos do katastru nemovitostí-majetek obce, včetně opravy Akce 5.3.9 Využití nového pojetí a grafické úpravy „Malíkovických listů“ k propagaci obce a jejich aktivit, včetně kvalitnější informovanosti obyvatel 5.4. Podpora ekologického hospodaření na zemědělské a lesní půdě Akce 5.4.1. Podpora ekologického hospodaření v obci Akce 5.4.2 Podpora agroturistiky Akce 5.4.3. Obnova a údržba obecních a lesních cest Akce 5.4.4. Podpora zalesňování Akce 5.4.5. Smysluplné vysazování stromů na příhodných místech a odpovídající kulturou / trvalé 5.5. Kultura , sport, kvalita života v obci Aktivita 5.5.1. Rozvoj obecné kultury obyvatel obce- kulturní akce a aktivity, Zájezdy na kulturní akce Aktivita 5.5.2. Podpora místních zvyků a tradic Aktivita 5.5.3. Ochrana kulturních památek – podpora při údržbě, včetně historických míst a zvláštností obce Aktivita 5.5.4. Podpora rozvoje a využití knihoven v obci Aktivita 5.5.5. Obnova sportovního dění v obci / dospělé obyvatelstvo a mládež) /kopaná, volejbal, nohejbal, soutěže - liga svazku obcí / Aktivita 5.5.6. Obnova a údržba veřejné zeleně v obci / úprava stromů / Aktivita 5.5.7. Obnova a ochrana veřejných prostranství Akce 5.5.8. Vytvoření klidové zóny v obci / náves kolem vodní nádrže/ Akce 5.5.9 Výhledově úprava návsi v Čanovicích Akce 5.5.10 Využití betonové nádrže Hvězda Akce 5.5.11 Znovuzavedení Vánočního osvětlení stromu u zastávky, včetně osvětlení zastávky v Malíkovicích 5.6. Zlepšení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity Akce 5.6.1. Zpracování dokumentace na vybudování odpovídající sportovní Infrastruktury /sportoviště / Akce 5.6.2. Realizace vybudování sportovišť za OÚ Malíkovice 5.6.2.1. a sportoviště Hvězda (obecní pozemek) Akce 5.6.3. Vysázení a udržování živého plotu kolem dětských hřišť Akce 5.6.4. Podpora místní organizace TJ Sokol ve zlepšení podmínek současného hřiště a využití nemovitosti ke sportovním i společenským účelům Aktivita 5.6.6. Podpora aktivit volného času dětí a mládeže, pořádání i spoluúčast obce na akcích pro mládež a děti ve sportu Aktivita 5.6.7. Obnova tradic / jarní a podzimní aktivity, hry a soutěže / Aktivita 5.6.8. Obnova tradic Dobrovolného hasičského sboru /mládež 6. Zdroje pro financování / operativní 8.Kontola plnění akcí Nastavení kontrolních dnů : vždy před jednáním zastupitelstva obce a při plnění akce operativně určen kontrolní den ke zjištění stavu prací a uskutečňování záměru za účelem informování občanů. 9. Závěr Tento „Strategický plán obce Malíkovice“ byl zpracován na základě nutnosti zamyšlení se nad postupem činností pro zkvalitnění života v obci, zlepšení vztahů mezi zvoleným zastupitelstvem a občany i mezi občany samotnými a vtažení většiny občanů do rozhodování o prováděných akcích vedoucích k neustálému zlepšování stavu obce. Tento plán byl zpracováván na základě zkoumání a analýz současného stavu, možností obce a zejména je závislý na získaných financích pro obec. Všichni zastupitelé a občané, podílející se na zpracování tohoto plánu přispěli dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, přesvědčeni o nutnosti zahájit obnovu tradic života na venkově. Samozřejmě zde možná bude něco scházet, proto je tento plán otevřený všem obyvatelům obce, ale i rekreačním obyvatelům, včetně návštěvníků a turistů obce , kteří mohou přispět k doplňování na našich webových stránkách obce. zpracovatelé