Jdi na obsah Jdi na menu
 


program pro obec Malíkovice do voleb

Program pro Malíkovice Chceme se věnovat tomu, aby Malíkovice Čanovice a Hvězda byly zajímavé, soudržné a veselé obce, v nichž se dobře žije. Chceme dát obcím Malíkovice Čanovice a Hvězda dlouhodobou koncepci, zapojit do jejího vzniku co nejširší platformu občanů a umět tuto koncepci realizovat. Tak, aby obec byla atraktivní pro ty, co tu žijí a podnikají, ale i pro ty, co sem jezdí na výlety ,chalupy 1. Moderní řízení obce Chceme moderní obec, která bude vedena transparentně, koncepčně, dynamicky a zodpovědně. Transparentnost - průhlednost rozhodování o veřejných zakázkách a veřejných věcech Koncepčnost – práce na základě strategického rozvoje a dlouhodobé vize obce, profesionalizace vedení obce, starosta/starostka jako manažer/ka týmu Dynamika – nebát se neotřelých řešení, inspirace , strategická partnerství, místní pobídky Zodpovědnost - každý ze zastupitelů a zastupitelek musí být platným členem týmu, se svými tématy, úkoly a zodpovědností vůči občanům, které zastupuje – pokud dobře- odměny, ne-li postihy 1. 1. Koncepce a vize Každá součást práce obecního úřadu musí mít dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou vizi, která je uveřejňována a diskutována s občany 1.2. Rozpracování koncepce do projektů • Koncepční linky rozpracovat do projektů s plánem a harmonogramem činností, na jehož dodržování dohlíží buď zastupitelstvo, nebo pověřená skupina či jednotlivec • Projekty řešit dle priorit • Každému projektu přidělit zodpovědnou osobu a termíny dokončení jednotlivých etap a opět odměny za dobře vykonané a postihy za nesplnění- pokud není vážným důvodem omluveno • Seznam projektů včetně stavu řešení je veřejně k dispozici 1.3. Zodpovědnost zastupitelstvaKaždý zastupitel má oblasti odpovědnosti (své zóny zájmu či výbory), o které se stará, a zodpovídá se z nich občanům- veřejně 1.4. Otevřenost obecního úřadu a zastupitelstva • Všechna jednání zastupitelstva otevřená • Předem informovat občany o programu jednání-datum,čas,pravidelnost dlouhodobý plán,při mimořádných důležitých info do domů • Zveřejňovat kompletní zápisy z jednání, včetně úkolů, příspěvků, přínosu jednotlivých zastupitelů I NA WEBU OBCE jak,kdo a proč hlasoval • Bezodkladné vyřizování stížností a návrhů i formou anonymní schránky v webu a v Malíkovickýcch listech 1.5. Podpora aktivních lidí • •Zapojit občany do veřejně prospěšných činností, využít to, co umí, aby měli sami zájem o rozvoj obce • Umožnit občanům udržovat vybrané obecní zony jako svou vizitku-např předzahrádky • Umožnit dětem a jejich rodičům , starat se o veřejná hřiště-jde o čistotu a udržování 1.6. Zavedení místních referend Aktuální témata: • kanalizace • vodovodní řád • Územni plány řešit s těmi, co se týká • Dopravní zabezpečení v obci • Sociální komise POMOC NEZAMĚSTNANÝM • Sport a kultura • Dotace s renomovanými firmami • Občanská sdružení- baráčníci sokol a hasiči • Opravy hřbitova • Bezbariérový přístup na úřad • Konkrétní sponzorství • Informovanost občanů Malíkovické listy měsíčník • Odtajnění finančních toků do pokladny obce • DO KAŽDÉHO DOMU POZVÁNKY O VYHLÁŠENÝCH VEŘEJNÝCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA • Anonymní schránka v obci na připomínky • Webové stránky aktualizovat ne dle potřeb obce ale pro informovanost občanů • Jiné rozsáhlé investice 1.7. Finance • Aktivní získávání nových zdrojů (více viz samostatný bod) viz bod 9,2 • Transparentnost - zveřejňování všech investičních akcí a výběrových řízení • Zajistit z rozpočtu obce finance na zřízenou sociální poradnu - vždyt zaměstnaní občané přispívají do pokladny obce 2. Vize rozvoje obce Zasadíme se o vytvoření a zveřejnění jasných koncepcí v oblasti územního, architektonického a inženýrského plánování na příští 4,8,a 12 let tzn. krátká,střednědlouhá a dlouhodobá 2.1. Náměstí a střed obce Malíkovice trpí tím, že nemá centrum, občanský život se rozpadá, obci chybí jasná tvář. Zasadíme se o vznik malého náměstí v místech NAVRŽENÝCH OBČANY MALÍKOVIC , Čanovic a Hvězdy, které bude zahrnovat: • Obecní úřad pro lidi – bezbariérový, otevřený, zahrnující informační centrum a vybavenost -obchod • Multifunkční centrum pro setkávání dětí a mládeže , zájmových skupin, starších spoluobčanů / sály/ • Dobudování projektu kanalizace a voda Hvězda • Rybník v Malíkovicích až po akci potřebné pro občany viz minulý bod 2.2. Rozšíření obecní zeleně • Hřbitov a příjezdová cesta • Úprava před kostelem • Autobusové zastávky- veřejná prostranství • Požární nádrž na návsi v Malíkovicích-oprava 2.3. Plán růstu obce • Zpracování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých vizí rozvoje obcí na základě potřeb obyvatel a předpokládaných finančních zdrojů • Určení míst k bydlení- nové stavby s čističkami • Určení míst k podnikání- dle zájmu-databáze živností 2.4. Plán rozvoje a údržby inženýrských sítí Kanalizace Hvězda a voda na Hvězdě 3. Doprava a bezpečnost Chceme, aby Malíkovice netrpěly nedostatkem prostoru pro chodce a cyklisty 3.1. Doprava: • Racionalizace hromadné dopravy • Synchronizace autobusového spojení do Prahy 3.2. Bezpečnost pro chodce, děti a rodiče s kočárky: Koncepční dopravně-bezpečnostní řešení kritických míst:na Hvězdě až po projektech kanalizace a vody • Chodníky • Zavedení bezpečnostních opatření proti rychlé jízdě-např retardery,radary, • Podání žádosti na Odboru dopravy k označení zastavěných oblastí dopravní značkou "Obytná zóna" a "Konec obytné zóny" 4. Image obce Malíkovice chceme prezentovat jako živé místo s historickou tradicí a přírodními krásami oblastIiDžbán 4.1. Podpora místních občanů a jejich „patriotismu“: • Zapojení občanů do dění v obci tak, aby vznikl pospolitý duch, aby místní všeho věku a všech potřeb trávili svůj volný čas zde a měli proto důvod – využít nová sportoviště, kulturní, sportovní akce, centrum obce s infrastrukturou • Partnerství s obcemi s podobnou tradicí, výměnné zájezdy, výměna zkušeností, partnerské projekty na evropské úrovni 4.2. Podpora turistického ruchu • Brána do CHKO Džbán – informační centrum v rámci komunitního centra, rozcestníky a informační letáky Informovanost o historii obce • Podpora lokálního turismu – v součinnosti s Lesy ČR, CHKO , místními turistickými, sportovními a zájmovými buňkami zlepšit úroveň a informovanost o místních turistických trasách, pamětihodnostech, floře a fauně 4.4. Třetí strany • Péče o dobré vztahy a spolupráci s okolními obcemi, krajem, Lesy ČR, Policií ČR, CHKO, Stavebním úřadem, úřadem práce apod. 5. Školství Chceme zvýšit konkurenceschopnost místních dětí. 5.1. Vzdělávání • Pozornost na volnočasové aktivity dětí • Zapojení školek a škol do obecních rituálů- např letáky upozornovat o akcích • Koncepční příprava na využití v obou školských zařízeních včetně podpory pro děti s hendikepy- doporučení obce pro zařazení 5.2. Výchova dětí k aktivnímu občanství • Zapojení dětí do péče o veřejné věci – čištění hezkých míst, péče o zeleň • Kontakt se zastupiteli, podpora dětského parlamentu – lze zřídit pro děti do 18ti let 5.3. Celoživotní vzdělávání • Iniciace rekvalifikačních kurzů a zájmových osvětových a zdravotních přednášek • Podpora seniorů • Podpora sociálně slabších 6. Volný čas: děti, sport, senioři Rádi bychom nasměrovali energii dětí, mládeže, ale i dalších věkových skupin v našich částech obcí tvůrčím a motivujícím směrem. Chceme jim nabídnout cesty, jak se mohou bavit a realizovat. Vznik komunitního centra jako centra koncentrujícího veškeré zájmové a komunitní dění v obci, fungující jako prevence sociálního vyloučení (senioři, maminky na rodičovské dovolené, apod.), jako prevence kriminality (děti a mládež), jako informační centrum (poradna, přednášky,vylepšení knihoven, distribuce informačních materiálů) – v rámci stávající struktury obce, a do budoucna v rámci jiných rozvojových projektů. 6.1. Děti • Vznik nových sportovních oddílů: • Vznik nových zájmových kroužků: hasiči, ochránci přírody 6.2. Sport . zlepšení stávajících sportovišť 6.3. Senioři • Zapojení seniorských zkušeností do chodu obce – rada starších • Právní, sociální, ekonomické, zdravotní poradentství v rámci komunitního centra či obecního úřadu • Přednášková činnost pro tuto cílovou skupinu 6.4. Akce • Pořádání turnajů a závodů v Sokole-podpora • Pravidelné koncerty, divadla, zájezdy ve spolupráci s okolními obcemi • Iniciace trhů nepotřebných věcí- oděvů v rámci bezplatných inzerátú ve vhodné lokalitě- tím zamezíme skládkám tzv, černým 7. Specifické problémy Malíkovic Zohlednění specifických potřeb těchto obcí s rozpočtovou průhledností Zveřejnění koncepce budování nebo objasnění situace kolem vody a kanalazice a rybníka Dotační fůze – body ve smlouvách slibující dotace a odpovídající částky finančních prostředků Řešení těchto problémů: • zlepšení komunikace mezi Malíkovicemi,Čanovicemi a Hvězdou • kanalizace • voda • doprava • chodníky • kulturní akce - propojení • mediální podpora- SLÁNSKÉ A • KLADENSKÉ LISTY 8. Podpora lokálního podnikání Finanční, prostorová, materiální a mediální podpora pro podnikatele • Zveřejňování všech veřejných zakázek, i těch u kterých to zákon nevyžaduje, na oficiálních internetových stránkách obce a v MALÍKOVICKÝCH listech, aby byla dána možnost místním živnostníkům a podnikatelům k podání nabídky • Přímé oslovování místních živnostníků a podnikatelů podle vedené živnosti, v případě zakázek, kdy to umožňují zákony. 9. Finance a fundraising Chceme nastartovat koncepční získávání finančních zdrojů pro obecní projekty a akce. 9.1. Transparentnost • otevřené účetnictví obce • zavést transparetní bankovní účet 9.2. Využití zkušeností a kontaktů v rámci získávání grantových finančních zdrojů • evropské fondy • ministerstva • nadace • konzuláty • kraj • kanceláře regionálního rozvoje 9.3. Finanční pobídky • sponzoring 9.4. Obecně prospěšné činnosti • součinnost s Úřadem práce • zapojení nezaměstnaných do obecně prospěšných činností 10. Korupce, kriminalita Chceme zajistit rovné podmínky pro všechny a zachovat bezpečné životní prostředí • Příprava a realizace veřejně právní smlouvy obce vč. finančních nákladů, na poskytování služeb Městské policie • Nekompromisní dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, vč. využití možnosti udělení sankce • V případě zhoršení situace v oblasti kriminality zpracování Programu prevence • Umožnit občanům přístup k jednáním o veřejných zakázkách za splnění podmínek zejména zák. o ochraně osobních údajů, o veřejných zakázkách, obchodního zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů 11. Zdraví Chceme zařadit téma zdraví občanů do obecní agendy. Iniciovat prostor pro konzultace a poradenství v následujících oblastech: • Děti mládež: zdravý životní styl • Mladiství: prevence závislostí, prevence úrazů • Střední věk: regenerace, prevence civilizačních chorob • Senioři: současné trendy a možnosti léčby • Domácí péče pro seniory
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář